Chưa phân loại

Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động

bai giang

MỤC LỤC

I. Phần 1: Phần lý thuyết

Chương 1. CÁC VẤN ĐỀCƠBẢN CỦA HỆTHỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1 Các nội dung cơbản

1.2 Mô hình diễn tảhệthống điều khiển

1.3 Mô tảtoán học các phần tử điều khiển cơbản

1.4 Phân loại hệthống điều khiển

1.4.1. Hệthống điều khiển hởvà hệthống điều khiển kín.

1.4.2. Hệthống điều khiển liên tục và gián đoạn

1.5 Tuyến tính hóa các hệthống phi tuyến

1.6 Ứng dụng MatLab

Chương 2. HÀM TRUYỀN ĐẠT

2.1 Hàm truyền đạt

2.2 Sơ đồkhối – Đại sốsơ đồkhối

2.3 Graph tín hiệu và qui tắc Mason

2.4. Các hệthống lấy mẫu dữliệu

2.5 Hàm truyền đạt của hệthống rời rạc

2.6 Ứng dụng MatLab

Chương 3. KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI.

3.1 Các mô hình không gian trạng thái.

3.2 Mô hình không gian trạng thái và các phương trình vi phân

3.3 Xác định biến trạng thái từhàm truyền

3.4 Xác định hàm đáp ứng từphương trình trạng thái

3.5 Ứng dụng MatLab

Chương 4. ỔN ĐỊNH CỦA HỆTHỐNG ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH.

4.1 Khái niệm chung

4.2 Khái niệm ổn định và các định nghĩa chính

4.3 Trịriêng và tính ổn định của hệthống

4.4 Các tiêu chuẩn ổn định

4.5 Ứng dụng MatLab

Chương 5. TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ QUAN SÁT ĐƯỢC CỦA

HỆTHỐNG ĐIỀU KHIỂN.

5.1 Tính điều khiển được của các hệthống liên tục.

5.2 Tính quan sát được của các hệthống liên tục.

5.3 Tính điều khiển được của các hệthống gián đoạn.

5.4 Tính quan sát được của các hệthống gián đoạn.

5.5 Ứng dụng MATLAB.

Chương 6. THIẾT KẾHỆTHỐNG ĐIỀU KHIỂN.

6.1 Mở đầu.

6.2 Các khâu động học của hệthống điều khiển.

Chương 7. THIẾT KẾHỆTHỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG THUỶLỰC.

7.1. Các phần tửcơbản

7.1.1. Bơm dầu.

7.1.2. Van tràn, van an toàn.

7.1.3. Van giảm áp

7.1.4. Bộ điều chỉnh và ổn định tốc độ.

7.1.5. Van điều khiển.

7.1.6. Cơcấu chấp hành.

 

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/9dgf4x38971va79/Bài_giảng_Kỹ_thuật_điều_khiển_tự_động.pdf [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button