Chưa phân loại

Đề tài Mô phỏng quá trình chuyển tiếp của động cơ d240 trên phần mềm boost kết nối với Matlab Simulink

dong luc dt

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 4

1.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4

1.2. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 5

CHƯƠNG 2. MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ D240 TRÊN PHẦN MỀM BOOST 6

2.1. PHẦN MỀM BOOST MÔ PHỎNG NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀ CHU TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỘNG CƠ 6

2.1.1. Giới thiệu về phần mềm mô phỏng động cơ BOOST 6

2.1.2. Tính năng và ứng dụng của phần mềm BOOST 9

2.1.3. Cơ sở lý thuyết của phần mềm BOOST 9

2.1.3. Các phần tử của phần mềm BOOST 20

2.1.4. Các bước cơ bản để xây dựng một mô hình 25

2.2. MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ D240 26

2.2.1. Các thông số kỹ thuật của động cơ D240 26

2.2.2. Xây dựng mô hình 28

2.2.3. Nhập dữ liệu cho mô hình 29

2.2.4. Chạy mô hình ở chế độ ổn định (chế độ toàn tải) 53

2.2.5. Xử lý kết quả 54

CHƯƠNG 3. KẾT NỐI GIỮA PHẦN MỀM BOOST VÀ MATLAB SIMULINK 57

3.1. GIỚI THIỆU VỀ MATLAB SIMULINK 57

3.1.1. Các khối chức năng có sẵn thường dùng trong phần mềm MATLAB SIMULINK 59

3.1.2. Tạo mới một khối để mô phỏng trong MATLAB SIMULINK 72

3.1.3. Mô phỏng một khối trong MATLAB SIMULINK 73

3.2. ỨNG DỤNG CỦA MATLAB SIMULINK 76

3.3. SỰ TƯƠNG TÁC VÀ HỖ TRỢ LẪN NHAU GIỮA PHẦN MỀM BOOST VÀ PHẦN MỀM MATLAB SIMULINK 76

3.4. KẾT NỐI BOOST VÀ MATLAB SIMULINK 78

CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG KẾT NỐI GIỮA BOOST VÀ MATLAB SIMULINK KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH CHUYỂN TIẾP CỦA ĐỘNG CƠ D240 79

4.1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH 79

4.2. GIAO THỨC KẾT NỐI GIỮA BOOST VÀ MATLAB SIMULINK 81

4.3. NHẬP DỮ LIỆU CHO MÔ HÌNH KẾT NỐI 83

4.4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN 85

4.4.1. Kết quả dạng bảng 85

4.4.2. Kết quả dạng đồ thị, nhận xét và thảo luận 86

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 92

5.1. KẾT LUẬN CHUNG 92

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC 95

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=111 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button