Chưa phân loại

Đề tài Một số ứng dụng về điều khiển tự động trong sản xuất

dk tu dong

1. Đặt vấn đề

So với các nước công nghiệp phát triển thì tự động hoá tại nước ta mới chỉ ở giai đoạn

bắt đầu, do đặc điểm nền kinh tế là nông nghiệp lạc hậu nên số lượng nhà máy công, nông

nghiệp được tự động hoá cao còn ít và ở trình độ thấp. Tuy nhiên để hoà nhập với kinh tế thế

giới, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá Việt nam thì tự động hoá trong sản xuất là yêu cầu cấp

thiết để nâng cao chất lượng, số lượng, hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên liệu.

Nguyên nhân chính trong việc chậm chễ áp dụng tự động hoá trong các dây chuyền sản

xuất là do giá của các thiết bị tự động quá cao mà các doanh nghiệp này lại cần thu hồi vốn

nhanh. Nhưng nếu không hiện đại hoá trong quá trình sản xuất, nhất là các công đoạn sản xuất

đồng loạt và đòi hỏi độ chính xác cao thì không thể đáp ứng tốt với nhu cầu của thị trường và

cạnh tranh được với các hàng hoá trong khu vực. Nếu chỉ nhập các thiết bị tự động mà không

chú ý đến việc tự chế tạo ra nó thì chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ trở thành một thị trường chỉ

để tiêu thụ các sản phẩm chứ không tự chế tạo ra được các sản phẩm tự động phục vụ cho

mình. Đảng và Nhà Nước ta đã quan tâm đến vấn đề này và đang kêu gọi các Tổ chức, Bộ,

Ngành phát huy nguồn lực nội sinh và một trong những vấn đề đó là biết phát huy những trí

tuệ trong nước để chế tạo ra các sản phẩm tự động hoá ở trình độ cao phục vụ cho quá trình sản

xuất và đời sống trong nước. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bầy một vài ứng dụng về tự

động hoá tại các cơ sở sản xuất trong nước của viện Nghiên cứu Cơ khí.

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] /home/dulieu/data.advance-cad.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/mot_so_ung_dung_ve_dieu_khien_tu_dong_trong_san_xuat_vTLYBMYHex_20130112103814_4.pdf [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button