Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thăm dò, theo dõi mỏ

 

Chương 1 NGUỒN GỐC DẦU KHÍ

1.1 Nguồn gốc vô cơ

1.2 Nguồn gốc vũ trụ

1.3 Nguồn gốc hữu cơ của dầu khí

Chương 2 TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA DẦU VÀ KHÍ

2.1 Thành phần và tính chất lý hóa của dầu

2.2 Thành phần và tính chất của khí tự nhiên

2.3 Thành phần và tính chất khí Condesat trong tự nhiên

2.4 Sản phẩm biến đổi của dầu trong tự nhiên

Chương 3 ĐÁ MẸ VÀ QUÁ TRÌNH SINH DẦU KHÍ

3.1 Vật liệu hữu cơ (VLHC) ban đầu, điều kiện tích lũy, chôn vùitrong trầm tích

3.2 Mức độ chuyển hóa vật liệu hữu cơ (độ trưởng thành

3.3 Sét phiến cháy, than đá cũng là đá mẹ của dầu, khí

Chương 4 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA CỦA CÁC SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI CỦA VLHC

4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA DẦU

4.2 Sự thành tạo và đặc điểm địa hóa của condensat

4.3 Sự thành tạo và đặc điểm địa hóa khí

4.4 Đặc điểm địa hóa bitum

4.5 Đặc điểm địa hóa đồng vị của vật liệu hữu cơ, dầu và khí

4.6 Địa hóa các tích lũy dầu khí, sự biến chất và phá hủy

Chương 5 QUAN HỆ KIẾN TẠO VỚI CÁC BỂ TRẦM TÍCH CHỨA DẦU KHÍ

5.1 Thành hệ, tướng đá và chu kỳ tích lũy trầm tích thuận lợi choquá trình sinh thành và tích lũy dầu, khí

5.2 Các kiểu bể trầm tích

Chương 6 SỰ DI CƯ HYDROCACBON

6.1 Di cư nguyên sinh

6.2 Di cư thứ sinh

Chương 7 SỰ HÌNH THÀNH CÁC TÍCH LŨY DẦU KHÍ

7.1 Điều kiện cơ bản để tồn tại các tích lũy dầu, khí

7.2 Quá trình hình thành các thân dầu, khí

7.3 Sự hình thành mỏ

7.4 Sự hình thành đới tích lũy dầu và khí

7.5 Phá hủy mỏ

7.6 Nước vỉa

Chương 8 ĐÁ CHỨA DẦU KHÍ

8.1 Đá chứa

8.2 Đặc điểm thạch học, cổ địa lý đá chứa

8.3 Điều kiện nhiệt áp

8.4 Tính chất đá chứa

8.5 Các biến đổi thứ sinh

8.6 Phân loại đá chứa

8.7 Đá chắn

Chương 9 QUY LUẬT PHÂN BỐ CÁC TÍCH TỤ DẦU KHÍ

9.1 Phân đới pha

9.2 Các yếu tố phân đới pha

9.3 Các phân đới mang tính khu vực

9.4 Quy luật phân bố các tích tụ dầu khí

Chương 10  PHÂN VÙNG TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ

10.1 Nguyên tắc phân vùng địa chất có chứa dầu khí

10.2 Phân vùng triển vọng dầu khí

10.3 Chế độ nhiệt động lực, thủy động lực và tính chu kỳ của trầmtích

Chương 11 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM, THĂM DÒ VÀ THEO DÕI MỎ

11.1 Các chỉ tiêu dự đoán mức độ chứa dầu khí

11.2 Các phương pháp địa vật lý

11.3 Các phương pháp địa hóa tìm kiếm thăm dò dầu khí

11.4 Theo dõi mỏ

11.5 Phương pháp tính trữ lượng mỏ dầu khí

11.6 Phương án khoan thông số

11.7 Phương án tìm kiếm mỏ dầu khí

11.8 Phương án thăm dò mỏ dầu khí

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Hoàng Đình Tiến
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link (mở fb mới thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?76ouxlz3l7p57i9
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *