Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ Trục nối hai bậc

hai noi

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 1

MỤC LỤC 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I : PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ CHỌN PHÔI 4

ã 1.1. Phân tích kết cấu yêu cầu kỹ thuật. 4

ã 1.2. Phân tích tính công nghệ của sản phẩm. 5

ã 1.3. Phân tích vật liệu và chọn phôi . 6

PHẦN II : THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 11

ã 2.1. Xác định đường lối công nghệ. 11

ã 2.2. Thiết kế tiến trình công nghệ. 11

ã 2.3. Thiết kế nguyên công. 13

ã 2.4. Xác định lượng dư gia công cho các bề mặt. 23

ã 2.5. Xác định chế độ cắt cho các bề mặt. 27

PHẦN III : TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 29

ã 3.1. Thiết kế đồ gá cho nguyên công khoan. 29

ã 3.2. Nguyên lý làm việc của đồ gá. 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] /home/dulieu/data.advance-cad.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/thiet_ke_quy_trinh_cong_nghe_truc_noi_hai_bac_tm_cad_ZoPWv1tN3A_20130112111021_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button