Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bạc truc tăng áp

hang bang

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 3

Phần I: Phân tích sản phẩm và chọn phôi 4

1.1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật chi tiết. 4

1.2. Phân tích tính công nghệ chi tiết. 4

1.3. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi. 4

Phần II: Thiết kế quy trình công nghệ. 5

2.1. Tiến trình công nghệ. 5

2.2. Thiết kế nguyên công. 6

Phần III: Chọn lượng dư gia công. 13

Phần IV: Tra chế độ cắt cho các nguyên công. 15

4.1. Nguyên công 1. 15

4.2. Nguyên công 2. 15

4.3. Nguyên công 3. 15

4.4. Nguyên công 4. 15

4.5. Nguyên công 5. 15

4.6. Nguyên công 6. 16

4.7. Nguyên công 7. 16

Phần V: Thiết kế đồ gá khoan 4 lỗ 5. 16

5.1. Chọn máy. 16

5.2. Định vị 17

5.3. Tính toán cơ cấu kẹp vit ốc. 18

5.4. Tính chọn cơ cấu dẫn hướng. 20

5.5. Tính chọn cơ cấu phân độ 21

5.6. Kiểm tra bền mặt cắt. 22

5.7. Sai số đồ gá. 22

5.8. Thuyết minh đồ gá. 22

Tài liệu tham khảo. 23

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] /home/dulieu/data.advance-cad.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/thiet_ke_quy_trinh_cong_nghe_gia_cong_chi_tiet_bac_truc_tang_z1QdWeJpZV_20130112110942_4.doc[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button