Giáo trình Chi tiết máy – Nguyễn Văn Yến

Untitled

 

MỤC LỤC

Trang

Các ký hiệu dùng trong Giáo trình chi tiết máy                                            4

Các đơn vị cơ bản                                                                                 8

Phần thứ nhất: Những đề cơ bấn trong thiết kế máy và chi tiết máy Chương I: Đại cương về thiét kế máy và chi tiết máy

1.1.        Các vấn đề chung                                                                    9

1.1.1.   Máy, bộ phận máy và chi tiết máy                                                 9

1.12. Những yêu cầu chủ yếu đói vói máy, chi tiét máy                           11

1.1.3.   Các bước thiết kế một máy                                                     12

1.1.4.   Các bước thiết kế một chi tiét máy                                               13

1.1.5.   Một số điểm cần chú ý khi thiết ké chi tiết máy                             14

1.2,        Tải trọng và ứng suất                                                              16

1.2.1.   Tải trọng tác dụng lên máy và chi tiết máy                                     16

1.2.2.   ứng suất                                                                                  17

1.3.        Độ bền mỏi của chi tiết máy                                                     19

1.3.1.   Hiện tượng phá hỏng do mỏi                                                     19

1.3.2.   Những nhân tó ảnh hưỏng đén sức bền mổi của chi tiét máy      20

1.3.3.   Các biện pháp nâng cao sức bền mỏi của chi tiét máy                 22

1.4.        Vật liệu chế tạo chi tiết máy                                               23

1.4.1.   Những yêu cầu đói với vật liệu ché tạo chi tiét máy                      23

1.4.2.   Các vật liệu thường dùng trong ngành ché tạo máy                      23

1.5.        Vấn đề tiêu chuẩn hoá trong thiết kế máy                                       26

1.5.1.   Khái niệm chung                                                                                   26

1.5.2.   Các đói tượng được tiêu chuẩn hoá trong ngành ché tạo máy    26

1.5.3.   Các cấp tiêu chuẩn hoá                                                                       27

1.5.4.   í ch lợi của tiêu chuẩn hoá                                                                  28

Chương II: Các chỉ tiêu khả năng làm việc chủ yéu của chi tiét máy

2.1.        Chỉ tiêu độ bền                                                                          29

2.1.1.   Yêu cầu về độ bền                                                                        29

2.1.2.   Cách xác định ứng suất sinh ra trong chi tiét máy                          30

2,1,3 , Cách xác định ứng suất cho phép                                                     31

2.2.        Chỉ tiêu độ bền mòn                                                                     32

2.3.        Chỉ tiêu độ cứng                                                                          33

2.3.1.   Yêu cầu về độ cứng                                                                     33

2.3.2.   Cách đánh giá chỉ tiêu độ cứng của chi tiét máy                            33

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/dk2z5dbs6cbf1f1/giao_trinh_cong_nghe_che_tao_may_iPyfp7caKJ_20130125091334_617.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *