Giáo trình Sinh học đại cương – Nguyễn Thị Mai Dung, 140 Trang

http://www.thuvienso.info Giới thiệu nội dung
Thế giới sinh vật rất đa dạng biểu hiện ở các loài và các cấp độ tổ chức từ thấp lên cao. Sự sống có cấu tạo vật chất phức tạp, thu nhận và biến đổi năng lượng tinh vi, chứa và truyền đạt thông tin di truyền cùng nhiều biểu hiện như sự tăng trưởng, vận động, trao đổi chất,  sinh sản,   thích nghi,   tiến hóa và các mối  quan hệ với  môi   trường…Do đó  trước  tiên chúng ta tìm hiểu các đặc tính và biểu hiện của sự sống.
Mục Lục
Chương 1. CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ SỐNG
Chương 2. Sinh tổng hợp protein Điều hòa sinh tổng hợp protein
Chương 3. ĐẠI CƯƠNG VỀ CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO
Chương 4. NHÂN TẾ BÀO
Chương 5. SỰ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT GIỮA TẾ BÀO VÀ MÔI TRƯỜNG
Chương 6. CHU KỲ SỐNG CỦA TẾ BÀO VÀ SỰ PHÂN BÀO
Chương 7. SINH HỌC PHÁT TRIỂN
Tài liệu tham khảo
1. Hoàng Đức Cự, (1998), Sinh học đại cương (Sinh học phân tử – tế bào) tập I. nxb. ĐHQG Hà Nội.
2. Nguyễn Đình Giậu,  (2000),  Sinh học đại  cương,  Sinh học  thực vật,  Sinh học động vật. NXB ĐHQG TP. HCM.
3. Nguyễn Như Hiền (2000), Tế bào học, NXB ĐHQG Hà Nội
4. Trịnh Hữu Hằng, (19980, Sinh học cơ thể động vật. Sinh học đại cương II, NXB Đại học Quốc gia.
5. Phạm Thành Hổ, (2004) Sinh học đại cương, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.
6. Nguyễn Chi Mai, (2000), Sinh học đại cương, Sinh học cơ thể. Tủ sách Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM.
7. Bùi Trang Việt, (2003). Sinh học tế bào, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.
8. Bruce  Alberts,   at   all   (1983),  Molecular  biology  of   the   cell,  New York  and London.
9. Harvay Lodish, at all (1999), Molecular cell biology, Media Connectid.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thị Mai Dung
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?krbwyxgkqdj99zq
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *