Chưa phân loại

Bài giảng Chế tạo máy

KY THUAT 18

MỤC LỤC

I. Phần 1: Phần lý thuyết

Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1 Các nội dung cơ bản

1.2 Mô hình diễn tả hệ thống điều khiển

1.3 Mô tả toán học các phần tử điều khiển cơ bản

1.4 Phân loại hệ thống điều khiển

1.4.1. Hệ thống điều khiển hở và hệ thống điều khiển kín.

1.4.2. Hệ thống điều khiển liên tục và gián đoạn

1.5 Tuyến tính hóa các hệ thống phi tuyến

1.6 Ứng dụng MatLab

Chương 2. HÀM TRUYỀN ĐẠT

2.1 Hàm truyền đạt

2.2 Sơ đồ khối – Đại số sơ đồ khối

2.3 Graph tín hiệu và qui tắc Mason

2.4. Các hệ thống lấy mẫu dữ liệu

2.5 Hàm truyền đạt của hệ thống rời rạc

2.6 Ứng dụng MatLab

Chương 3. KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI.

3.1 Các mô hình không gian trạng thái.

3.2 Mô hình không gian trạng thái và các phương trình vi phân

3.3 Xác định biến trạng thái từ hàm truyền

3.4 Xác định hàm đáp ứng từ phương trình trạng thái

3.5 Ứng dụng MatLab

Chương 4. ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH.

4.1 Khái niệm chung

4.2 Khái niệm ổn định và các định nghĩa chính

4.3 Trị riêng và tính ổn định của hệ thống

4.4 Các tiêu chuẩn ổn định

4.5 Ứng dụng MatLab

Chương 5. TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ QUAN SÁT ĐƯỢC CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN.

5.1 Tính điều khiển được của các hệ thống liên tục.

5.2 Tính quan sát được của các hệ thống liên tục.

5.3 Tính điều khiển được của các hệ thống gián đoạn.

5.4 Tính quan sát được của các hệ thống gián đoạn.

5.5Ứng dụng MATLAB.

Chương 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN.

6.1 Mở đầu.

6.2 Các khâu động học của hệ thống điều khiển.

Chương 7. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG THUỶ LỰC.

7.1. Các phần tử cơ bản

7.1.1. Bơm dầu.

7.1.2. Van tràn, van an toàn.

7.1.3. Van giảm áp

7.1.4. Bộ điều chỉnh và ổn định tốc độ.

7.1.5. Van điều khiển.

7.1.6. Cơ cấu chấp hành.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=592 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button