Tài liệu Kỹ thuật điện

KY THUAT 19

1. Phương pháp đánh giá:Kiểm tra viết

2. Câu hỏi ôn tập

Mạch điện có R=10k; L= 100mH nối tiếp.

Biết dòng điện I = 0,2 mA, f = 10KHz.

Xác đị nh đi ện áp U, UR, UL và v ẽ đồth ị vecto củ a mạch.

Thay L bằng C, dòng điện I có trịsốkhông đổi.

Xác đị nh C và vẽ đồthị vecto trong tr ường hợp này.

tailieukythuat
Link download tài liệu:

http://www.data.advance-cad.com?download=594

XEM THÊM

One Comment

  1. tat ca ve tai lieu ky thuat dien,bao chay,pccc,camera,chong set,dien cong nghiep,bao trom….tat ca tai lieu ve dien…

Leave a Reply

Your email address will not be published.