Bài giảng Kỹ thuật gia công Polime

polyme

Homopolime: polime taïo bôûi moät loaïi ñôn vò caáu truùc

Copolime: polime taïo bôûi 2 loaïi ñôn vò caáu truùc

Copolime khoái

Copolime gheùp

Copolime caáu truùc tuaàn hoaøn

Copolime caáu truùc ngaåu nhieân.

Heteropolime: polime taïo bôûi nhieàu loaïi ñôn vò caáu truùc

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/0kkb4g4x8x86y56/Bài_giảng_Kỹ_thuật_gia_công_Polime.pdf [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *