Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế máy Máy tiện ren vít vạn năng

dong may

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn cầu nói chung và với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ta nói riêng hiện nay đó là việc cơ khí hóa và tự động hóa quá trình sản xuất.Nó nhằm tăng năng xuất lao động và phát triển nền kinh tế quốc dân.Trong đó nhu cầu này đi đôi với việc nghiên cứu,thiết kế nâng cấp máy móc công cụ là trang bị đầy đủ những kiến thức sâu rộng về máy cộng cụ và trang thíết bị cơ khí cũng như khả năng áp dụng lý luận khoa học thực tiễn sản xuất cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu được

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button