Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo trục gá

truc ga

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 1

MỤC LỤC 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I : PHÂN TÍCH SẢN PHẨM VÀ CHỌN PHÔI 4

ã 1.1. Phân tích kết cấu yêu cầu kỹ thuật. 4

ã 1.2. Phân tích tính công nghệ của sản phẩm. 5

ã 1.3. Phân tích vật liệu và chọn phôi . 6

PHẦN II : THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 11

ã 2.1. Xác định đường lối công nghệ. 11

ã 2.2. Thiết kế tiến trình công nghệ. 11

ã 2.3. Thiết kế nguyên công. 13

ã 2.4. Xác định lượng dư gia công cho các bề mặt. 21

ã 2.5. Xác định chế độ cắt cho các bề mặt. 24

PHẦN III : TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ ĐỒ GÁ 24

ã 3.1. Thiết kế đồ gá cho nguyên công khoan. 24

ã 3.2 Tính bền cho chi tiết chịu lực lớn nhất 29

ã 3.2. Nguyên lý làm việc của đồ gá. 31

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] /home/dulieu/data.advance-cad.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/04/thiet_ke_quy_trinh_cong_nghe_che_tao_truc_ga_tm_cad_wwAFpywoh7_20130112110606_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button