Sách bài tập nguyên lý máy

MỤC LỤC

Lời nói đẩu

Chương I. CẤU TRÚC VÀ XÊP LOẠI cơ CẤU

1.1. Xếp loại khớp động

Vấn dề cần chú ý Bài tập giải sẩn Bài tập cho đáp sô’

1.2. Vẽ lược đồ động và tính bậc tự do của cơ cấu phảng

Vấn dé cần chú ý Bài tập giải sẵn Bài tập cho đáp số

1.3. Xếp loại cơ cấu phảng

Vấn đé cần chú ý Bài tập giải sán Bài tập cho đáp sỏ’

Chương 2. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC cơ CẤU PHANG

2.1. Xác định vị trí và vẽ quỹ đạo các điểm trên cơ cấu phảng

Vấn đề cần chú ý Bài tập giải sẵn Bài tập cho đáp số

2.2. Xác định vận tóc và gia tốc cùa cơ cấu bằng hoạ dó vectơ loại hai Vấn để cần chú ý

Bài tập giải sẵn Bài lập cho dáp sỏ’

2.3. Xác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu loại hai bằng phương pháp hình học Vấn đề cần chú ý

Bài tập giải sẵn Bài tập cho dáp sô’

2.4. Xác định vận lốc và gia tốc của cơ cấu loại ba Vấn dể cần chú ý

Bài tập giải sẩn Bài tập cho đáp sô’

2.5. Xác định vận tốc và gia tốc cùa cơ cấu bằng phương pháp tâm vận tốc tức thời Vấn đé cần chú ý

Đài tập giải sẩn Bài tập cho đáp số Chương 3. PHÂN TÍCH LỤC TRÊN cơ CẤU PHẢNG

3.1. Tính lực quán tính trên cơ cấu

Vấn để cán chú ý Bài tộp giải sẩn Bài tập cho đáp sô’

3.2. Tính ắp lực khơp động của cơ cấu và mỏ men cân bằng trên khâu ¿ẫn

Vấn để cần chú ý Bài tập giải sẩn Bài tập cho đáp số

3.3. Tính ắp lực khơp động của cơ cấu bằng phân lực trực tiếp

Vấn đé cần chú ý

Bài tãp giải sán 90
Bài táp cho đáp sò Chương 4. CHUYEN ĐỘNG THỤC 95
VÀ LÀM ĐỂU CHUYỂN ĐỘNG THực CỦA MÁY 96
Vấn đé cần chú ý 96
Bài lập giải san 98
Bai lập cho đáp số 108
Chương 5. MA SÁT VÀ HIỆU SUAT 114
Vấn đề cần chú ý 114
Bài tập giải sẩn 115
Bài tập cho đáp số 123
Chương 6. CÂN BANG MÁY 126
Vấn de cần chú ý 126
Bài [ập giải sán 126
Bài tập cho dáp số 132
Chưưììg 7. C ơ CÂU BÓN KHÂU PHẢNG 135
Bài tập giải sán 135
Bài tập cho đáp số 140
Chương 8. cơ CÂU BÁNH RÀNG PHANG 143
Vấn dé cán chú ý 143
Bài tập giải sần 143
Bài tập cho đáp sổ’ 148
Chương 9. cơ CAU BÁNH RÁNG KHÔNG GIAN 158
Vấn de cần chú ý 158
Bài tập giải sẩn 158
Bài tập cho dáp số 162
Chương 10. HỆ BÁNH RÀNG 163
Vấn để cần chú ý 163
Bài táp giải sán 163
Bài tập clio dáp sò 174
Chương II. Cơ CẤU CAM 179
Vãn dể cẩn chú ý 179
Bii lập giải sẩn 179
Bài lập cho đáp sò 189
Chương 12. MỘT số BÀI TẬP ÔN TẬP TổNG HỢP 191
Vàn dể cán chú ý 191
Bài tập giải sẩn 191
Bài tập cho dáp số 205
Đc thi “Olympic Nguyên lý máy toàn quốc” 209
Phấn đáp sô các bài tập 218
Phấn phu ỉ ục 239
Tài liệu tham khảo 246
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?seapt4gy9eyszw1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.