Lập trình hướng đối tượng – Pgs.Ts.Trần Đình Quế, 173 Trang

 

 

xzc
Phần 1. Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
Chương 1. Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng
1.1. Phương pháp tiếp cận của lập trình truyền thống
1.2. Phương pháp tiếp cận hướng đối tượng
1.3. So sánh sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận
1.4. Xu hướng phát triển của lập trình hướng đối tượng
Chương 2. Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
2.1. Khái niệm đối tượng
2.1.1. Định nghĩa và minh hoạ đối tượng
2.1.2. Biểu diễn đối tượng
2.1.3. Trừu tượng hoá đối tượng theo chức năng
2.1.4. Trừu tượng hoá đối tượng theo dữ liệu
2.1.5. Khái niệm kế thừa
2.1.6. Khái niệm đóng gói
2.1.7. Khái niệm đa hình
2.2. So sánh classes và structures
2.3. Mô tả thành phần Private và Public của classes
2.4. Định nghĩa các hàm của classes
2.5. Phương pháp sử dụng các đối tượng và các hàm thành viên của classes
2.6. Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dụng hiện nay
Phần 2. Lập trình hướng đối tượng trên Java
Chương 3. Giới thiệu về Java
3.1. Lịch sử phát triển của Java
3.2. Kiến trúc chương trình xây dựng trên Java
3.3. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trên Java
3.4. Các cấu trúc lệnh trên Java
3.5. Case Study I ( simple programs & language)
Chương 4. Kế thừa và đa hình trên Java
4.1. Kế thừa đơn (Single Inheritance)
4.2. Kế thừa kép (Multi-Inheritance)
4.3. Các lớp trừu tượng (Abtract Classes)
4.4. Đa hình (Polymorphism)
4.5. Case Study II (Object Oriented Programs)
Chương 5. Biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trừu tượng trên Java
5.1. Các phương pháp duyệt và đệ qui
5.2. Các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm
5.3. Ngăn xếp và hang đợi
5.4. Danh sách liên kết
5.5. Cây nhị phân
5.6. Đồ thị
5.7. Case Study III ( Algorithms & Data Structures)
Chương 6. Lập trình giao diện trên Java
6.1. Giao diện với các đối tượng cơ bản
6.2. Giao diện trên các đối tượng Multimedia
6.3. Các kỹ thuật tạo Tables
6.4. Giới thiệu về HTML & Applet
6.5. Giới thiệu về Swing & AWT
6.6. Case Study IV ( Independent Study)

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Đình Quế
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.20 MB

 
 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?ofxstt9igoaywsy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *