Quy trình công nghệ chế tạo Bạc

 

I.

1.1.

1.2.

1.3.

II.

III.

I.

II.

I.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

II.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

III.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Lời mở đầu …………………………………………………………..

Chương một…………………………………………………………

Phân tích………………………………………………………………

Phân tích chức năng làm việc. ………………………………………

Điều kiện kỹ thuật. ……………………………………………………

Vật liệu chế tạo. ………………………………………………………

Xác định dạng sản xuất. …………………………………………

Phân tích tính côngnghệ trong kết cấu. ………………….

Chương hai…………………………………………………………

Chọn phôi. ………………………………………………………………

thiết kế bản vẽ lồng phôi. ………………………………………

Chương ba: thiết kế nguyên công…………………………

nguyên công I. ……………………………………………………….

Định vị. ……………………………………………………………………

Chọn máy. ………………………………………………………………

Chọn dao. ………………………………………………………………

Lượng dư gia công………………………………………………………

Chế độ cắt. ………………………………………………………………

nguyên công II và V…………………………………………………

Định vị. …………………………………………………………………..

Chọn máy. ………………………………………………………………..

Chọn dao. …………………………………………………………………

Lượng dư gia công. ……………………………………………………

Chế độ cắt. ………………………………………………………………

nguyên công III và IV. ……………………………………………

Định vị. …………………………………………………………………

Chọn máy. ………………………………………………………………

Chọn dao. ………………………………………………………………

Lượng dư gia công. ……………………………………………………

Chế độ cắt. ………………………………………………………………

 

3

4

4

4

4

5

5

7

10

10

12

14

14

14

14

14

14

15

18

18

19

19

19

19

22

22

22

22

23

23

 

Trang

IV.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

V.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

VI.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

VII.

nguyên công VI. ……………………………………………………

Định vị. …………………………………………………………………

Chọn máy. ………………………………………………………………

Chọn dao. ………………………………………………………………

Lượng dư gia công. ……………………………………………………

Chế độ cắt. ………………………………………………………………

nguyên công VII. ……………………………………………………

Định vị. …………………………………………………………………

Chọn máy. ………………………………………………………………

Chọn dao. ………………………………………………………………

Lượng dư gia công: ……………………………………………………

Chế độ cắt. ………………………………………………………………

Tính lực kẹp…………………………………………………………….

Xác định sai số đồ gá………………………………………………….

Yêu cầu kỹ thuật của đồ gá…………………………………………..

nguyên công VIII……………………………………………………

Định vị. …………………………………………………………………

Chọn máy. ………………………………………………………………

Chọn dao. ………………………………………………………………

Lượng dư gia công. ……………………………………………………

Chế độ cắt. ………………………………………………………………

nguyên công kiểm tra……………………………………………

Chương bốn

tính thời gian cơ bản………………………………………

tài liệu tham khảo……………………………………………

 

 

26

26

26

26

27

27

28

28

28

28

28

30

32

36

36

37

37

37

37

37

37

39

40

46

Leave a Reply

Your email address will not be published.