NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XNK CỦA CÔNG TY MIMEXCO

Theo qui định về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh XNK thì hoạt độnh kinh doanh XNK phải nhằm phục vụ nền kinh tế trong nước phát triển trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh sẵn có về lao động, đất đai và các tài nguyên khác của nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và qui trình công nghệ sản xuất, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá đất nước, đáp ứng các yêu cầu cơ bản và cấp bách về sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng và điều hoà cung cầu để ổn định thị truờng trong nước.
XNK là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Nó không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân. XNK là hoạt động dễ đem lại hiệu quả đột biến nhưng có thể gây thiệt hại lớn vì nó phải đối đầu với một hệ thống kinh tế khác từ bên ngoài mà các chủ thể trong nước tham gia XNK không dễ dàng khống chế được.
XNK là việc mua bán hàng hoá với nước ngoài nhằm phát triển sản xuất kinh doanh đời sống. Song mua bán ở đây có những nét riêng phức tạp hơn trong nước như giao dịch với người có quốc tịch khác nhau, thị trường rộng lớn khó kiểm soát, mua bán qua trung gian chiếm tỷ trọng lớn,đồng tiền thanh toán bằng ngoại tệ mạnh, hàng hoá vận chuyển qua biên giới cửa khẩu, cửa khẩu các quốc gia khác nhau phải tuân theo các tập quán quốc tế cũng như địa phương.
Hoạt động XNK được tổ chức thực hiện với nhiều nghiệp vụ, nhiều khâu từ điều tra thị trường nước ngoài, lựa chọn hàng hoá XNK, thương nhân giao dịch, các bước tiến hành giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng tổ chức thực hiện hợp đồng cho đến khi hàng hoá chuyển đến cảng chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, hoàn thành các thanh toán. Mỗi khâu, mỗi nghiệp vụ này phải được nghiên cứu đầy đủ,kỹ lưỡng đặt chúng trong mối quan hệ lẫn nhau,tranh thủ nắm bắt những lợi thế nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất, phục vụ đầy đủ kịp thời cho sản xuất, tiêu dùng trong nước.
Đối với người tham gia hoạt động XNK trước khi bước vào nghiên cứu, thực hiện các khâu nghiệp vụ phải nắm bắt được các thông tin về nhu cầu hàng hoá thị hiếu, tập quán tiêu dùng khả năng mở rộng sản xuất, tiêu dùng trong nước, xu hướng biến động của nó. Những điều đó trở thành nếp thường xuyên trong tư duy mỗi nhà kinh doanh XNK để nắm bắt được .
Mặc dù XNK đem lại nhiều thuận lợi song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế:
+ Cạnh tranh dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán hàng XNK. Nếu không có sự kiểm soát của Nhà nước một cách chặt chẽ kịp thời sẽ gây các thiệt hại khi buôn bán với nước ngoài. Các hoạt động xấu về kinh tế xã hội như buôn lậu, trốn thuế, ép cấp, ép giá dễ phát triển.
+ Cạnh tranh sẽ dẫn đến thôn tính lẫn nhau giữa các chủ thể kinh tế bằng các biện pháp không lành mạnh như phá haoaị cản trở công việc của nhau…việc quản lý không chỉ đơn thuần tính toán về hiệu quả kinh tế mà còn phải chú trọng tới văn hoá và đoạ đức xã hội.

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1
I . KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ XNK. 1
1. Khái niệm: 1
2. Vai trò của XNK. 2
2.1 Đối với nhập khẩu. 2
2.2 Đối với xuất khẩu. 4
3. Tình hình XNK của Việt Nam thời gian qua. 6
3.1 Những thành tựu đạt được: 6
3.1.1 Về hoạt động XNK. 6
3.1.2 Về thị trường XNK. 8
3.2 Một số mặt còn tồn tại. 10
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động XNK. 10
4.1 Nhân tố mang tính toàn cầu. 11
4.2 Chế độ chính sách luật pháp của Nhà nuớc và quốc tế. 11
4.3 Hệ thống giao thông vận tải , thông tin liên lạc 12
4.4 Hệ thống tài chính ngân hàng: 12
4.5 Khả năng sản xuất, chế biến của nền kinh tế trong nước. 13
4.6 Doanh nghiệp và sức cạnh tranh trên thị trường 13
II. CÁC HÌNH THỨC XNK. 13
1. Tái xuất khẩu : 13
2. Tái nhập khẩu. 13
3. Xuất khẩu và nhập khẩu trực tiếp 14
4. Xuất khẩu và nhập khẩu gián tiếp. 14
5. Tạm nhập, tái xuất. 15
6. Tạm xuất, tái nhập. 15
7. Chuyển khẩu. 15
8. Dịch vụ xuất khẩu. 15
9. Xuất khẩu tại chỗ. 15
III. NỘI DUNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 15
1. Khái niệm thị trường và vai trò của thị tường trong hoạt động XNK. 15
1.1 Khái niệm thị trường. 15
1.2 Vai trò của thị trường đối với thị trường XNK. 16
2. Chiến lược mở rộng thị trường. 17
2.1 Chiến lược tập chung. 17
2.2 Chiến lược phân tán. 18
3.Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng thị trường. 19
IV. MỘT VÀI ĐẶC THÙ TRONG HOẠT ĐỘNG XNK CỦA
NGÀNH KHOÁNG SẢN VIỆT NAM. 20
V. VÀI NÉT VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 22
1.Những cơ hội. 22
2.Những thách thức. 25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG XNK CỦA CÔNG TY
XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 26
I. I. khái quát về công ty mimexco 26
1. Quá trình thành và phát triển. 26
2. Cơ chế hoạt động và quản lý. 27
2.1.Cơ chế hoạt động 27
2.2.Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 30
3. Vấn đề tài chính và nhân lực 33
4. Những vấn đề đặc thù của Công ty. 36
II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XNK CỦA CÔNG TY 36
1.Đặc điểm mặt hàng kinh doanh. 36
1.1 mặt hàng xuất khẩu. 37
1.2 Mặt hàng nhập khẩu. 41
2.Thị trường xuất nhập khẩu. 46
2.1Về thị trường xuất khẩu. 46
2.2Về thị trường nhập khẩu. 48
III. MỘT VÀI ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
XNK CỦA CÔNG TY. 50
1. Cách tính lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh XNK. 50
2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh XNK. 51
3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh XNK trong Công ty. 60
4.Tình hình cạnh tranh. 65
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XNK CỦA CÔNG TY MIMEXCO 68
I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN. 68
1. Kế hoạch năm 2003. 68
2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003
và các năm tiếp theo. 69
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XNK
CỦA CÔNG TY. 73
1. Nâng cao năng lực cạnh tranh. 73
2. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. 74
3. Nâng cao khả năng chiếm lĩnh thị trường. 76
4. Lựa chọn sản phẩm chiến lược 78
5. Biện pháp đối với thị trường đầu vào 78
6. Các biện pháp đối với thị trường tiêu thụ 79
7. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tác nghiệp 81
8. Xây dựng chiến lược thị trường xuất khẩu 82
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 84

 

http://www.mediafire.com/?jx81g58iw0udwj2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.